Ladowanie zdjec

POIS

2012-10-04 10:42

Kraków, 04.09.2017 r.

 

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zostały zakończone prace związane z wykonaniem monitoringu CCTV. Ponadto dostarczono sprzęt informatyczny dla potrzeb administracyjnych SOR naszego Szpitala. Do końca bieżącego miesiąca zostanie zakończony trwający obecnie przetarg i podpisane zostaną umowy na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

Kraków, 30.06.2017 r.

 

 Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w związku z realizacją projektu unijnego pn.: „Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie”, podpisał dwie umowy, których przedmiotem są - zakup i montaż systemu monitoringu SOR oraz zakup sprzętu IT dla celów administracyjnych SOR. Ponadto trwają procedury przetargowe związane z zakupem sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Kraków 15.05.2017 r.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

 

 Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w roku 2017 realizuje projekt unijny pn.: „Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach  działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 1 812 272,32 zł , a dofinansowanie ze środków EFRR wyniesie 1 540 431,47 zł.

Wkład własny oraz wydatki niekwalifikowalne finansowane będą ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

 

Informacje o projekcie :

W ramach realizacji Projektu realizowane będą następujące działania :

1.       Zakup niezbędnej aparatury medycznej wykorzystywanej na SOR;

2.       Zakup i montaż systemu monitoringu SOR;

3.       Zakup niezbędnego sprzętu IT do celów administracyjnych SOR.

 


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Kraków, 2.11.2011r.

 

Zgodnie z umową do 31.10.2011 r. zostały zakończone prace związane z realizacją projektu pn.: ,,Modernizacja pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Lądowiska wraz z zakupem nowych urządzeń dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie”. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Aktualnie trwa rozliczenie finansowe projektu.


Leszek Gora
Rzecznik Prasowy Szpitala

 


Kraków 02.02.2011 r.

 

W dniu 19.01.2011r. pierwsi pacjenci zostali przyjęci w zmodernizowanym i wyposażonym w nowoczesną aparaturę medyczną Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala im. S. Żeromskiego. Obecnie trwają końcowe procedury przetargowe związane  z zakupem ,,dużej" aparatury medycznej tj. aparatu RTG i dwóch aparatów USG. W ciągu tygodnia, na zmodernizowanym również z funduszy unijnych i przystosowanym do lądowań w porze nocnej realizowanych jest kilka lądowań eurocopterów sanitarnych.

 

 

Leszek Gora

Rzecznik Prasowy Szpitala

 


 

Kraków 10.12.2010 r.

 

W Szpitalu im. S. Żeromskiego zostały zakończone prace remontowo-modernizacyjne Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i lądowiska dla helikopterów sanitarnych    z oświetleniem projektowym. Aktualnie realizowane są zakupy sprzętu, aparatury medycznej i wyposażenia dla Oddziału.

 

Leszek Gora

Rzecznik Prasowy Szpitala

 


Kraków 05.11.2010 r.

 

W Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego w Krakowie trwają końcowe prace modernizacyjne lądowiska dla helikopterów sanitarnych. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym finalizowane są prace remontowo-modernizacyjne. Zgodnie z harmonogram odbiór prac budowlanych planowany jest na 30.11.2010 r. Ponadto, trwają procedury przetargowe związane z zakupem sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

 

Leszek Gora

Rzecznik Prasowy Szpitala

 


Kraków 22.09.2010 r.

 

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie kontynuowane są prace remontowo – modernizacyjne. Do 31 sierpnia 2010r.  wykonano wewnętrzne instalacje elektryczne, kanalizacyjne, CO i ciepła technologicznego. Prace związane z przebudową lądowiska dla helikopterów sanitarnych obejmują pełny zakres prac ziemnych. Termin zakończenia w/w prac wraz z instalacją oświetlenia lądowiska przewidziany jest na 30 listopada br. Trwają prace związane z zakupem sprzętu medycznego zgodnie z realizacją projektu.

Leszek Gora

Rzecznik Prasowy Szpitala

 


 

Kraków 19.07.2010 r.

 

 1. W Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego zakończono  procedury przetargowe związane z wyborem wykonawców prac remontowo-modernizacyjnych  Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Lądowiska w ramach realizowanego projektu unijnego .

 

Umowy z wykonawcami zostały podpisane w lipcu br.

Prace dotyczące przebudowy i modernizacji rozpoczną się w bieżącym miesiącu.

Przewidywany termin zakończenia  prac  zgodnie z podpisanymi umowami, to IV kwartał 2010r.

 

 1. Obecnie trwają prace  nad przygotowaniem specyfikacji dotyczących zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału ratunkowego.

 

Leszek Gora

Rzecznik Prasowy Szpitala

 


 

Kraków 13.05.2010 r.

 

W dniu 27.04.2010 r. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego podpisał umowę na dofinansowanie w/w projektu z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie jako „Instytucją Wdrażającą”.

Wartość dofinansowania Unijnego wynosi 6 190 097,67 zł.

 

 

Leszek Gora

Rzecznik Prasowy Szpitala

 


 

Kraków 13.04.2010 r.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

 

 Szpital w roku 2010 realizuje projekt unijny pn.: „Modernizacja pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Lądowiska wraz zakupem nowych urządzeń dla Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego-dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 w ramach  działania 12.1. Rozwój systemu ratownictwa medycznego Priorytetu XII- Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 7 597 063.85 zł , a dofinansowanie ze środków EFRR wyniesie
6 362 135,97 zł.

Wkład własny oraz wydatki niekwalifikowane finansowane będą ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

 

Informacje o projekcie :

 

W ramach realizacji Projektu realizowane będą następujące działania :

 

1.Przebudowa i modernizacja pomieszczeń  SOR :

    projekt przewiduje przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazów medycznych, wentylacji i klimatyzacji,

    sieci elektrycznej i teletechnicznej, wprowadzenie wydzielonego dojazdu karetek i ciągów dla pieszych

   oraz dostosowanie pomieszczeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych, a także pokoju dekontaminacji.

 

2.Zakup specjalistycznego sprzętu :

   Projekt przewiduje zakup następującego sprzętu :

 -     aparat do znieczulania ogólnego – 1 szt,

 • zestawy do monitorowania czynności życiowych – 2 szt,
 • defibrylator – 2 szt,
 • przewoźny USG – 1 szt,
 • aparat rtg z ramieniem C- 1 szt,
 • respirator – 2 szt,
 • analizator parametrów krytycznych – 2 szt

oraz inny specjalistyczny sprzęt jak: pompy infuzyjne, aparat do szybkiego przetaczania płynów, strzykawki automatyczne, ssaki, zestawy do intubacji, aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych aparaty do powierzchniowego ogrzewania pacjenta ,kapnograf ,wózki do przewożenia chorych  i tp.

Zmodernizowane pomieszczenia SOR  otrzymają też nowe wyposażenie meblowe, stół zabiegowy i łóżka.

 

3.Modernizacja płyty lądowiska wraz z przystosowaniem jej do lądowań w porze nocnej:

   przebudowa istniejącego lądowiska nastąpi w celu dostosowania jego parametrów technicznych do obowiązujących

   przepisów . Płyta lądowiska będzie podgrzewana oraz zostanie zainstalowane oświetlenie projektowe.

   Powstanie trakt komunikacyjny pomiędzy lądowiskiem a budynkiem szpitala.

 

Leszek Gora

Rzecznik Prasowy Szpitala

Strony:   

  CMS by Quick.Cms